Όροι χρήσης

Το ΟfiFans.com είναι ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.


1. Η ΟfiFans.com δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της (ofifans.com), περιλαμβανομένου και του περιεχομένου του ΟfiFans.com, (η «Ιστοσελίδα») και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και όλες οι πληροφορίες να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.

2. Όλες οι περιλαμβανόμενες στο ΟfiFans.com πληροφορίες/άρθρα/σχόλια αποτελούν απόψεις των συντακτών τους. Η ΟfiFans.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το ΟfiFans.com απόψεις/σχόλια χρηστών του που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή το ήθος οποιουδήποτε προσώπου.

3. Το σύνολο του περιεχομένου του ΟfiFans.com συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας είτε της ΟfiFans.com, είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) του ΟfiFans.com αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΟfiFans.com.

4. Απαγορεύεται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΟfiFans.com, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα, η εν γένει εκμετάλλευση, ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου ΟfiFans.com και γενικά κάθε πράξη, που μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΟfiFans.com είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου κατά περίπτωση.

5. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένου και του ΟfiFans.com, αποτελούν μια προσφορά προς τους χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, άποψης, συμβουλής κ.λπ. στην Ιστοσελίδα της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή συμβουλή εκ μέρους της ΟfiFans.com για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών η ορθή, κατά τους κανόνες της λογικής και στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ανάγνωση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του ΟfiFans.com, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της ΟfiFans.com.

6. Στο ΟfiFans.com είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE). Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται, πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ” οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το ΟfiFans.com. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

7. Η ΟfiFans.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων («links», «hyperlinks») ή διαφημιστικών «banner», ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο και η ΟfiFans.com δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου ή διαφημιστικού «banner».

8. Η ΟfiFans.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας από τεχνολογικής άποψης. Δεν εγγυάται όμως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικώς έναντι των χρηστών/ επισκεπτών αυτής. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή συγγενική ιστοσελίδα (website) ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) δεν θα επέμβουν στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

9. Η ΟfiFans.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης του site προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που οι παράνομες ή απρεπείς ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν την ΟfiFans.com σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης που διέπραξε τις παράνομες ή απρεπείς ενέργειες θα κληθεί να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει την ΟfiFans.com για κάθε θετική και αποθετική της ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

10. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράς και να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος άλλων επισκεπτών/χρηστών του site ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του.

11. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και την τυχόν υποχρέωση καταβολής τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟfiFans.com.

12. Η ΟfiFans.com θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που δόθηκαν από αυτούς κατά την επίσκεψη των ηλεκτρονικών της σελίδων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ΟfiFans.com διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR του Ομίλου ΟfiFans.com.  Η ΟfiFans.com διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και διασφάλισης της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.  Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία του blog, το ΟfiFans.com δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την τυχόν ύπαρξη παραβάσεων των όρων της παρούσης, και όχι να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.  Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ΟfiFans.com.gr.

13. Η ΟfiFans.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους.